Om oss

PRESENTATION & STADGAR

Norrköpings Veteranbilklubb NVBK är en ideell förening
ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet MHRF.
NVBK bildades 1969.

Klubbens syfte
Att bevara, renovera, köra och visa upp gamla, originella eller unika bilar och andra fordon. Att dokumentera fordonens historia och föra kunskapen vidare.

Medlemskap
Ordinarie medlemskap kan vinnas av den som har intresse
enligt klubbens inriktning och är villig att verka i klubbens anda. Innehav av fordon är inte nödvändigt. För att få ordinarie medlemskap krävs i samband med medlemsansökan, närvaro på någon av klubbens sammankomster. Familjemedlemskap kan erhållas av ordinarie medlems maka/make/sambo samt hemmavarande barn under 21 år.
Klubben har ca 200 ordinarie medlemmar. Dessutom finns drygt 40 familjemedlemmar.

Försäkring
NVBK förmedlar den mycket förmånliga MHRF försäkringen. Som nybliven medlem kan du teckna både veteran- och klassikerförsäkring från första dagen, dock till en förhöjd premie under första medlemsåret. Fordonet skall också godkännas av klubbens besiktningsmän.

Fordon i klubben
Alla äldre och intressanta fordon är välkomna. Idag finns det bilar, motorcyklar, mopeder och traktorer mm i klubben. Årsmodellerna sträcker sig från början av 1900 till slutet på 1970.

Vad vi gör
Sommartid träffas vi först och främst vid våra egna rallyn och träffar, men även på andra klubbars evenemang. Vi brukar också anordna bussresor till marknader och muséer.
För att sälja överblivna delar brukar vi ha klubbrutor på veteranbilsmarknader.
Gemensamma utflykter görs ibland till något museum eller något kul evenemang.

Året runt träffas vi i vår klubblokal på Blixholmsvägen 2 varje torsdag mellan klockan 18.30 -22.00, dock gör vi ett uppehåll i anslutning till jul- och nyårshelgerna. Första torsdagen i varje månad håller vi protokollförda månadsmöten. I december avnjuter vi vårt traditionella julbord.

Styrelsen
Ordförande          Georg Ringqvist
Vice ordförande   Göran Nordqvist
Sekreterare         Ingela Gewerths Jonsson
Vice sekreterare 
Kassör                Rolf Johansson
Klubbmästare      Håkan Johansson
Klubbmästare      Eric Drevefjord
Suppleant           Bo Bengtsson
Suppleant           Claes Kaldenvik

Stadgar för Norrköpings Veteranbilklubb grundad 1969

1 Allmänt
1.1 Klubbens namn är Norrköpings Veteranbilklubb förkortat till NVBK.
1.2 NVBK är en ideell sammanslutning av personer som har intresse av att bevara och bruka äldre motorfordon. Klubbens målsättning är att verka i en kulturbevarande anda och utan ekonomisk vinning.
1.3 Klubben arrangerar medlemsmöten, träffar, rallyn och annan liknande verksamhet för att underlätta och uppmuntra medlemmarnas ideella kulturbevarande verksamhet.
1.4 Klubbens klubbmärke framgår av bilden efter dessa stadgar.

2 Medlemskap
2.1 Klubben har ordinarie medlemmar, familjemedlemmar samt hedersmedlemmar. Ordinarie medlemskap kan vinnas av den som har intresse i enlighet med §1.2. Familjemedlemskap kan vinnas av ordinarie medlems make/maka/sambo samt barn ej fyllda 22 år bosatta på samma adress som ordinarie medlem. Årsmötet kan utnämna särskild förtjänt till hedersmedlem. Samtliga medlemmar äger rätt att utnyttja klubbens försäkrings- och andra förmåner.
2.2 Medlemsavgift samt inträdesavgift fastställes av årsmötet. Medlemsavgift gäller för tid som beslutats på årsmötet. Hedersmedlem erlägger inte någon avgift. Ordinarie medlemmar ej fyllda 22 år är medlemmar gratis. Familjemedlem ej fyllda 22 år medlem gratis. Medlemsavgift skall vara betald före den 31/12 för näst kommande verksamhetsår. Nya medlemmar betalar hel medlemsavgift första och andra kvartalet, halv avgift tredje kvartalet och ingen avgift fjärde kvartalet.
2.3 Utträde och uteslutning. Medlem som till styrelsen begär att få utträda ur klubben befrias omedelbart från medlemskap. Medlem som ej erlagt avgift senast den 31/1 anses genom detta ha utträtt ur klubben. Medlem som grovt bryter mot klubbens målsättning eller anda kan av styrelsen uteslutas ur klubben. Uteslutning ska meddelas skriftligt. Utesluten medlem kan överklaga till nästkommande årsmöte. Inbetalda medlemsavgifter återbetalas inte vid utträde eller uteslutning. I och med utträde eller uteslutning upphör rätten att utnyttja klubbens försäkrings- och andra förmåner.

3 Klubbens styrelse
3.1 Beslutande och verkställande organ. Högsta beslutande organ är årsmötet. Ledningen för klubbens verksamhet handhas av styrelsen som verkställer beslut från årsmöte eller allmänt möte. Styrelsen fattar beslut om klubbens löpande verksamhet. 3.2 Styrelse och övriga funktionärer. Klubbens verksamhet leds av en styrelse bestående av nio ledamöter. Ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, två klubbmästare och två suppleanter. Ordförande väljs på ett år. Styrelseledamot väljs för en mandatperiod på två år. Vartannat år väljs kassör, vice sekreterare, en klubbmästare samt en suppleant. Vartannat år väljs vice ordförande, sekreterare, en klubbmästare samt en suppleant.
3.3 Styrelsemöte är beslutsmässigt om samtliga styrelseledamöter kallats och minst halva antalet av dessa är närvarande. Ordföranden har utslagsröst. Vid styrelsemöte skall protokoll föras. Protokollet justeras av ordföranden. Styrelsen skall till årsmötet framlägga verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsår.
3.4 Klubben tecknas av ordförande och kassör var för sig.

4 Verksamhetsår och årsmöte
4.1 Klubbens verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalenderår. Årsmötet hålles på av styrelsen utsedd plats och tid årligen före utgången av mars månad. Härvid skall följande ärenden förekomma: 1)Årsmötet öppnas. 2)Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 3)Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 4)Fråga om årsmötets behöriga utlysande. 5)Föredragning av verksamhetsberättelse och balansräkning. 6)Föredragning av revisionsberättelse. 7)Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 8)Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner. 9)Val av ordförande på ett år. 10)Val av halva antalet övriga styrelseledamöter på två år. 11)Val av två revisorer. Väljs på två år växelvis. 12)Val av en revisorsuppleant på ett år. 13)Val av två ledamöter i valberedningen. Väljs på två år växelvis. 14)Val av två besiktningsmän var av en försäkringsansvarig. Väljs på två år växelvis. 15)Fastställande av medlems- och inträdesavgifter för nästkommande år. 16)Fastställande av verksamhetsplan samt budget för innevarande år. 17)Övriga frågor. 18)Årsmötet avslutas. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud eller fullmakt kan ej ske. Kallelse utsänds av styrelsen senast en vecka före årsmötet. Till kallelsen ska bifogas en sammanfattning av sedan föregående årsmöte inkomna skriftliga motioner.
4.2 Klubbens verksamhet och räkenskaper skall granskas av två ordinarie revisorer och en supleant. Revisor väljs på två år växelvis. Revisorsuppleant väljs på ett år. Styrelsen skall senast en månad före årsmötesdagen tillhandahålla revisorerna räkenskapshandlingar, och styrelseprotokoll för granskning. Revisorerna skall när som helst under verksamhetsåret på begäran erhålla tillgång till räkenskapsmaterial och kassa för erforderliga kontroller. Alla medlemskategorier kan väljas till styrelseuppdrag, revisor eller valberedare. Valberedningen som skall bestå av två ledamöter lämnar vid årsmötet förslag till ordförande, övriga styrelseledamöter, besiktningsmän, revisor och revisorsuppleant.
4.3 Stadgeändring. Ändring av stadgarna kan ske efter motion eller på förslag från styrelsen. Ändringsförslag behandlas av två på varandra följande medlemsmöten. Varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. För ändringsbeslut krävs minst två tredjedels majoritet på vardera möte. Stadgeändring behandlas under punkt 4b på årsmötet för att gälla innevarande verksamhetsår. 4.4 Klubbens upplösning. Endast klubbens styrelse kan till årsmöte eller allmänt möte föreslå att klubben upplöses. Beslut om upplösning måste fastställas vid tre på varandra följande årsmöte eller allmänna möten och med minst ¾ av de närvarandes röster. Vid beslut om upplösning ska även beslut tas om hur klubbens tillgångar ska disponeras. Stadgar tagna vid årsmötet 12 januari 2012. Med ändring 2014.
NVBK Norrköpings Veteranbilklubb - klubben för fordonsentusiaster, sedan 1969.